IBDI_article_header_uvod

IBDI Praha o.s. - Institut biorezonanční diagnostiky a informatiky

PÁR SLOV ÚVODEM

V období posledních 20 let se přístup  tzv. oficiální, tradiční medicíny, nebo chcete-li medicíny západního typu k  lékařským vědám “Východu“ pomalu měnil a mění i v našich českých podmínkách.

Tyto stále probíhající změny, tak jako v každé oblasti, však nejsou zpočátku dostatečně ochráněny před různými iniciativami, které ať už z jakéhokoliv důvodu, orientaci v této oblasti - laické, ale i odborné veřejnosti komplikují.

Nečiníme si nárok na originalitu a jedinečnost správného pojetí celostního přístupu v diagnostice a terapii zdravotních potíží ať už na úrovni fyzické, mentální či duchovní.

Snažíme se nabídnout jednu z možných variant, která je výsledkem mnohaleté praxe technicko-odborných, vývojových a lékařských pracovišť u nás i v zahraničí, která jsou intenzivně zaměřena na oblasti: Homeopatie, Fytoterapie, Akupunktury a Biorezonance.

(Ti z Vás, kteří už nyní máte potřebu zpochybňovat relevantnost důležitosti duchovního aspektu, jako nedělitelné složky kvality fyzického zdraví člověka, neměli byste ztrácet na těchto stránkách čas.)

Stejně tak nebudou schopny tyto stránky uspokojit ty, kteří nejsou ochotni akceptovat tisícileté zkušenosti tradiční čínské medicíny – (existenci provázaného energetického systému jednotlivých důležitých orgánů lidského těla, jeho energetických systémů, drah a bodů, které v současnosti není možné ani vyfotografovat ani odpitvat. A odměření jejích hodnot je možné pouze za pomocí speciálního přístrojového vybavení).

Podobně jako dnes nejsme ještě schopni změřit či zaregistrovat existenci infozápisu v homeopatických lécích vyšších potencí, nebylo stejně tak svého času možné největšími vědeckými kapacitami tehdejší doby přijmout myšlenku, že by nakonec létat mohly i stroje těžší než vzduch … protože to ještě neuměli ani spočítat ani vědecky vysvětlit.

A přesto, souběžně s těmito některými dnešními “vědecky – odmítavými“ postoji běží na mnoha renomovaných vědeckých pracovištích světa programy, jak využít energie-signálu-informace lidské myšlenky, kterou je už nyní možné ovládat různé přístroje a zařízení. ( i zde není lehké zaregistrovat, že v daném prostoru musela její přítomnost zanechat stopu) A přitom nevyhnutelně přijde v budoucnosti poznání, že energie myšlenky se řadí k těm z nejmocnějších energií vesmíru, ne-li k té nejmocnější … Ale tato témata nechť zazní až na plánovaných odborných přednáškách “Speciálních biorezonančních aplikací“, které budou IBDI Praha organizovány a určovány pro odbornou, ale i laickou veřejnost.

V á m,

kteří víte, nebo cítíte, že klasickou medicínu lze p o s í l i t - ( n e n a h r a d i t !) akupunkturou, homeopatií, fytoterapií, vědomě zvoleným vhodným způsobem stravování, pohybovým - dechovým – duchovním cvičením, svým aktivním moudrým a odpovědným postojem ke zdraví svému, zdraví svých bližních, ale i ke zdravému prostředí, kteří si uvědomujete, že dlouhodobější důsledky takovéhoto komplexního individuálního přístupu(respektu) ke zdraví a životu, který se stane přirozeným a po té výchovou předávaným návykem, může a bude pozitivně ovlivňovat kvalitu života, svého - svých bližních i celé společnosti, která nyní jako celek zrcadlí individuální důsledky vážné a dlouhodobé intoxikace organismu se všemi důsledky. Vliv jejich devastujících účinků je pak možné bez nadsázky vysledovat i v kvalitě mezilidských vztahů a to jak na úrovni rodiny, tak i na úrovni celé společnosti.

V á s  c h c e m e  o s l o v i t   a    j e d n u    z   c e s t  m o ž n ý c h  u k á z a t.

To jistě rádi učiníme a jak nejlépe umíme - poradíme. Aby však mohla plnit - co splnit velmi dobře může,

j í t  p o  n í  p o c t i v ě  a  v y t r v a l e . . . j i ž  m u s í t e  c h t í t  s a m i !

_ _ _

za IBDI Praha o.s. : MUDr. Dagmar Drahorádová - řádný člen mezinárodní asociace integrativní medicíny- dočasně pověřená ředitelka institutu.